Kaune įvyko LYČ susitikimas ir programinių gairių aptarimas

Kaip ir buvo skelbta renginių plane, rugpjūčio mėn. 26 dieną įvyko LYČ susitikimas ir programinių gairių aptarimas.

Dalyvavo 15 dalyvių. Maždaug pusė iš jų- nauji žmonės, susidomėję mūsų veikla ir pateikę vertingų pasiūlymų mūsų programinėms gairėms.

Pavyzdžiui,  reikalingas valstybės rūpestis kurti darbo vietas, nes sovietinė sistema įpratino žmones laukti darbo. Nors, buvo ir kita nuomonė, kad kaip tik atvirkščiai – reikia skatinti žmones verslui.

Galbūt, reikia ieškoti kūrybingų apjungtų sprendimų?

Kitas pasiūlymas – atsakomybės ir bendruomeniškumo ugdymui vaikus jau mokykloje įtraukti į bendrus projektus, pvz., medelių ar augalų auginimą. Tačiau jaunoji karta tokių dalykus laiko atgyvena, nes turi kompiuterinius žaidimus ir pan.  Mokyklų programos irgi tam pataikauja. O gal galima suderinti tokius dalykus?

Kadangi susitikimas užtruko vietoj planuotos 1.5 valandos – dvi su puse, ir dar nenorėjome skirstytis, tai reikia manyti, kad visiems buvo įdomu ir naudinga.

Judėjimo „Lietuva yra čia“ Radviliškio skyrius įkurtas

2019 m. rugpjūčio 8 d. Radviliškyje įvyko Asociacijos judėjimo „Lietuva yra čia“ šalininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir šio judėjimo pirmininkas Arvydas Juozaitis, valdybos nariai: Saulius Lapėnas, Dalius Serafinas, Janina Dovydaitienė ir kuriamos Santalkos LYČ Iniciatyvinės darbo grupės nariai Dalia Matukienė ir Arijus Bernotas.
Po įžanginės Arvydo Juozaičio apžvalgos ir trumpo supažindinimo apie jau veikiančio visuomeninio judėjimo veiklą ir kuriamo partinio sparno telkimą, Dalius Serafinas susirinkusius supažindino su Santalkos „Lietuva yra čia“ pradėtos rengti politinės programos gairėmis. Dalia Matukienė, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė, papasakojo apie jos vadovaujamos tarybos, vienijančios kelias dešimtis verslininkų asocijuotų struktūrų veiklą ir pasidalino idėjomis apie galimas smulkaus ir mikroverslo paramos formas, kurios gali tapti veiksmingomis priemonėmis, skatinant verslumą ir darbo vietų sukūrimą.
23 radviliškiečiai apsisprendę ir užpildę anketas, įkūrė Asociacijos judėjimo LYČ Radviliškio skyrių ir kuriamos politinės Santalkos LYČ Radviliškio iniciatyvinę grupę. Dalyvavusių susirinkime narių bendru sutarimu koordinatoriumi paskyrė Virginijų Savicką, kurio įgaliojimus disponuoti skyriaus narių asmens duomenimis, turės patvirtinti LYČ Valdyba savo artimiausiame posėdyje.
Susirinkime svečių teisėmis taip pat dalyvavo, kuriamos Santalkos LYČ iniciatyvinės grupės nariai iš Kėdainių ir būsimo skyriaus Šiauliuose atstovai.
“Nuoširdžiai sveikinu judėjimo LYČ Radviliškio skyriaus pirmuosius narius, kurių užpildytose anketose, atsirado Arvydo Juozaičio rekomendacija, patvirtinta jo paties parašu” – kalbėjo Saulius Lapėnas, LYČ Valdybos ir Iniciatyvinės darbo grupės narys.
“Įsitikinau, kad LYČ Valdybos nariai, dalyvavę šiame radviliškiečių susirinkime, kaip ir aš, esame gerame kelyje, spartindami visuomeninio judėjimo „Lietuva yra čia“ ir jo politinio – partinio sparno telkimą. Manau, kad jau rugsėjo mėnesį bus galima paskelbti numatomo rengti suvažiavimo datą” – akcentavo Arvydas Juozaitis, visuomeninio judėjimo LYČ pirmininkas.”

Judėjimo „Lietuva yra čia“
valdybos informacija
2019-08-08,
Radviliškis

 

 

Kvietimas pildyti anketas

„LIETUVA YRA ČIA“ – TELKIA VISUOMENINĮ IR POLITINĮ SPARNUS

Liepos 17 d. įvyko pirmasis Asociacijos judėjimo „LIETUVA YRA ČIA“ (toliau naudojamas trumpinys – „LYČ“) Valdybos posėdis, kuriame buvo patvirtintas šios Valdybos darbo reglamentas ir patvirtinta šio judėjimo nario Anketos forma. Tai pirmieji gyvybiškai būtini veiksmai tam, kad iš prezidentinio rinkimų vajaus taptume Lietuvos piliečių sambūriu, kuriame būtų sukurtos visuomeninio ir politinio sparno struktūros su aiškiai apibrėžtos narystės formomis.

Interneto portale www.lyc.lt Jūs patys galite pasirinkti kokią narystės formą pasirenkate ir kurią nario anketą pageidaujate užpildyti, kad galėtumėte dalyvauti Visuomeninio „LYČ“ arba Politinio „LYČ“ sparno veikloje. O jei nepriklausote jokiai partijai, tai galite užpildyti net ir abi anketas. Priklausomai nuo to kokią narystę pasirinksite, būsite kviečiamas (-a) ir dalyvauti Asociacijos judėjimo „LYČ“ teritorinio (vietinio) skyriaus veikloje arba dalyvauti telkiamos politinės partijos – Santalkos „LYČ“ teritorinės iniciatyvinės grupės veikloje, pagal jūsų gyvenamąją vietą. Tie kas užpildys abi anketas, bus kviečiami dalyvauti tiek politinėje, tiek ir visuomeninėje veikloje.

Anketa, pasirinkusiam visuomeninį sparną

(Visuomeninė anketa)

Anketa, pasirinkusiam politinį sparną

Pareiškimas

Įgaliojimas

Siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą – atsispausdintas, užpildytas ir pasirašytas anketas saugokite pas save, kol galėsite įteikti vietos (teritorinio) judėjimo „LYČ“ skyriaus arba kuriamos partinės  santalkos „LYČ“ iniciatyvinės grupės vadovui (beje tai gali būti vienas ir tas pats asmuo), kuriam įgaliojimus rinkti užpildytas anketas, suteiks Asociacijos judėjimo „LYČ“ Valdyba. Šių asmenų pavardes rasite interneto www.lyc.lt portale ir Jūsų pasirinktos veidaknygės (Facebook) paskyroje ar grupėje.

 Informacijos skleidimui, operatyviam komunikavimui, bendrai rūpimų problemų svarstymui, diskusijoms ir nuomonių pasikeitimui, sukurtos  dvi paskyros veidaknygėje (Facebook) į kurias kviečiame prisijungti visus LYČ narius, priklausomai nuo pasirinkto dalyvavimo LYČ veikloje formos:

–          tie, kurie susilaiko nuo dalyvavimo partinėje veikloje, kviečiami prisijungti prie sukurtos LYČ veidaknygės (Facebook) viešos grupės:

 https://www.facebook.com/lyc.lt/

–          tie, kurie ketina dalyvauti politinės partijos – Santalkos „Lietuva yra čia“ kūrime ir tie kurie jau anksčiau yra užpildę ketinimo dalyvauti politinio sparno veikloje), kviečiame prisijungti prie veidaknygėje (Facebook) uždaros grupės adresu:

https://www.facebook.com/pg/lyc.lt/groups/?ref=page_internal

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės e-pašto adresu: info@lyc.lt

 

Telšiuose įvyko LYČ sustikimas

 

2019m. liepos 11d. TELŠIUOSE susirinko asociacijos-judėjimo “Lietuva yra čia” (LYČ) rėmėjai. Žemaičius matome kaip Tėvynės atnaujinimo pirmeivius, Žemaitija turėtų tapti LYČ programos ir veikimo pilotine žeme.

Nuotraukose:
Su prieškario valstybės herbo vėliava (J. Zikaro Vyčiu) stovi Marijus Čekavičius ir Rasa Jančiauskienė.

Kalba “Žemaičių prezidentas” – Žemaičių kultūros draugijos (ŽKD), masiškiausios žemaičių organizacijos, pirmininkas Stasys Kasparavičius.

Bendras salės vaizdas.

Kaune įvyko LYČ susitikimas

2019-07-Liepos 4 d. pavakare įvyko visuomeninio judėjimo „Lietuva yra čia“  aktyvistų susirinkimas Kauno apskrities bibliotekoje į kurį atvykti pakvietė šio judėjimo valdybos narė Janina Dovydėnienė. Susirinkimą pradėjo judėjimo „Lietuva yra čia“  pirmininkas Arvydas Juozaitis ir susirinkusius supažindino su praėjusį penktadienį įvykusio judėjimo „Lietuva yra čia“ steigėjų susirinkimo nutarimais, pristatė patvirtintus valdybos narius ir dar kartą įvardino siekį suvienyti pavienes partijas, turinčias panašias vertybines nuostatas savo programiniuose dokumentuose.

„Vienijimasis po pavadinimu „Lietuva yra čia“, tai nėra vienos ar kitos partijos lyderystės įprasminimas, tai tik bene paskutinė galimybė patriotinėms ir nacionalinius interesus ginančioms partijoms bei pavieniams piliečiams sutelkti vardan Lietuvos valstybės išsaugojimo ir jos vystymosi užtikrinimo. Po kelių metų jau gali būti vėlu tai daryti… Pasinaudokim Latvijos patirtimi, kai susivienijusios partijos ir judėjimai lėmė naujos daugumos suformavimą Latvijos Seime“, – kalbėjo Arvydas Juozaitis.

„Kaip paukščiui reikalingi du sparnai, taip ir mūsų bendram tikslui pasiekti reikalingas tiek visuomeninis judėjimas, vienijantis įvairių partijų ir asocijuotų struktūrų atstovus, tiek ir partinė organizacija, galinti kelti kandidatus į sąrašą ir vienmandatinėse apygardose, rengiantis rinkimams į Seimą, bei siekti dalyvavimo vykdomojoje valdžioje. Todėl parsidedantis esamų narių formalus įteisinimas, užpildant atitinkamas anketas, ir būtinų organizacinių struktūrų kūrimas yra tie būtini „namų darbai“, kuriuos ir turės padaryti naujai suformuota visuomeninio judėjimo valdyba kartu su teritorinių skyrių aktyvu ir koordinatoriais. Tik tokiu būdu įmanoma tinkamai pasirengti visuotinam suvažiavimui jau šį rudenį. “ – teigė Saulius Lapėnas, visuomeninio judėjimo „Lietuva yra čia“ valdybos narys.

Diskusijose pasisakė ir pastabų bei pasiūlymų judėjimo „Lietuva yra čia“ sėkmingos plėtros labui pateikė  prof. Leonardas Rinkevičius, Arijus Bernotas, Arvydas Ugenskis, Robertas Burneikis ir kiti susirinkimo dalyviai.

Panašius susitikimus artimiausiu metu ketinama surengti Alytuje, Telšiuose ir kituose Lietuvos miestuose.

Kauno m. ir regiono koordinatorė, LYČ valdybos narė – Janina Dovydaitienė.

Viduryje – viena iš Sąjūdžio pirmeivių Kaune – Audronė Vaitkutė.

Išrinkta nauja valdyba

Birželio 28 d. Vilniuje, vykusiame judėjimo „Lietuva yra čia“  steigėjų susirinkime išrinkti judėjimo Valdybos nariai, kuriems pavesta koordinuoti šio visuomeninio judėjimo veiklą iki šių metų rudenį planuojamo surengti asociacijos suvažiavimo. Valdybos nariais išrinkti: Arvydas Juozaitis (pirmininkas), Janina Dovydaitienė, Dalia Eigirdienė, Saulius Lapėnas, Markas Marcinkevičius, Dalius Serafinas, Jonas Vaiškūnas. Kęstutis Tamašauskas paskirtas judėjimo „Lietuva yra čia“ atsakinguoju sekretoriumi.

Dėl „Lietuva yra čia“ dviejų sparnų – visuomeninio ir partinio

„Vienijimasis po pavadinimu „Lietuva yra čia“, tai nėra vienos ar kitos partijos lyderystės įprasminimas, tai tik bene paskutinė galimybė patriotinėms ir nacionalinius interesus ginančioms partijoms bei pavieniams piliečiams sutelkti vardan Lietuvos valstybės išsaugojimo ir jos vystymosi užtikrinimo. Po kelių metų jau gali būti vėlu tai daryti… Pasinaudokim Latvijos patirtimi, kai susivienijusios partijos ir judėjimai lėmė naujos daugumos suformavimą Latvijos Seime“, – kalbėjo Arvydas Juozaitis.

„Kaip paukščiui reikalingi du sparnai, taip ir mūsų bendram tikslui pasiekti reikalingas tiek visuomeninis judėjimas, vienijantis įvairių partijų ir asocijuotų struktūrų atstovus, tiek ir partinė organizacija, galinti kelti kandidatus į sąrašą ir vienmandatinėse apygardose, rengiantis rinkimams į Seimą, bei siekti dalyvavimo vykdomojoje valdžioje. Todėl parsidedantis esamų narių formalus įteisinimas, užpildant atitinkamas anketas, ir būtinų organizacinių struktūrų kūrimas yra tie būtini „namų darbai“, kuriuos ir turės padaryti naujai suformuota visuomeninio judėjimo valdyba kartu su teritorinių skyrių aktyvu ir koordinatoriais. Tik tokiu būdu įmanoma tinkamai pasirengti visuotinam suvažiavimui jau šį rudenį. “ – teigė Saulius Lapėnas, visuomeninio judėjimo „Lietuva yra čia“ valdybos narys.

Asociacijos „Lietuva yra čia“ savo pagrindiniais tikslais ir uždaviniais skelbia šiuos siekius:
– Formuoti viešąją politiką Lietuvoje, stiprinti tautinę savimonę ir tapatybę, ugdyti istorinę atmintį, saugoti ir įprasminti Lietuvos kultūros bei gamtos paveldą;
– Puoselėti lietuvių kalbą, ginti ir stiprinti jos konstitucinį statusą;
– Lietuvos švietimo sistemą formuoti taip, kad ji būtų susijusi su tautos egzistenciniais rūpesčiais, kad ugdytų Lietuvai pasišventusią jaunąją kartą;
– Šeimos instituciją paversti valstybės socialinės ir ekonominės politikos centru:
– Didinti teisėsaugos atvirumą visuomenei, teisėsaugos pareigūnų atsakomybę;
– Stiprinti išskirtinį piliečių ryšį su savo valstybe, siekti aktyvesnio piliečių dalyvavimo valstybės valdyme;
– Ginti nepriklausomos demokratinės valstybės konstitucinius pamatus tarptautinėje politikoje;
– Atstovauti judėjimo interesus ir piliečių viešąjį interesą Lietuvos valdžios įstaigose.