Įstatai

Asociacijos

JUDĖJIMAS “LIETUVA YRA ČIA”

ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asociacijos oficialus pavadinimas – Judėjimas “Lietuva yra čia”.
1.1. Asociacijos Judėjimas “Lietuva yra čia” (toliau įstatuose vadinama Asociacija), yra nepriklausoma, savanoriška organizacija, veikianti kaip ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo.
1.2. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir šiais Įstatais.
1.3. Judėjimo “Lietuva yra čia” teisinė forma – asociacija.
1.4. Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas. Asociacija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.5. Asociacijos finansiniai metai – kalendoriniai metai.
1.6. Asociacija, kaip juridinis asmuo, turi savo antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių bankuose, simboliką, gali savo vardu įgyti teises ir pareigas, būti atsakovu ar ieškovu teisme.
1.7. Asociacija turi teisę teikti labdarą bei gauti paramą, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą.

 

2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI,
SRITYS IR RŪŠYS

2. Asociacijos tikslai ir uždaviniai:
2.1. Formuoti viešąją politiką Lietuvoje, kad valstybė ir visa tauta būtų telkiami masinei emigracijai suvaldyti, demografinei krizei įveikti, socialiniams ir ekonominiams iššūkiams atremti;
2.2. Stiprinti tautinę savimonę ir tapatybę, istorinę atmintį, saugoti ir įprasminti Lietuvos kultūros bei gamtos paveldą, siekti, kad valstybė tam skirtų pirmaeilį dėmesį;
2.3. Puoselėti lietuvių kalbą, ginti ir stiprinti jos konstitucinį statusą, siekti, kad valstybė įgyvendintų kalbos politiką, kur stiprintų lietuvių kalbos vartojimą viešame gyvenime, taip pat ir atskirose ypatingose srityse: kompiuteriniuose tinkluose, naujoje skaitmeninėje žiniasklaidoje, moksle ir studijose, verslo santykiuose, kt.;
2.4. Lietuvos švietimo sistemą formuoti taip, kad ji būtų susijusi su tautos egzistenciniais rūpesčiais, kad ugdytų Lietuvai pasišventusią jaunąją kartą ir padėtų spręsti ilgalaikius nacionalinius uždavinius;
2.5. Šeimos instituciją paversti valstybės socialinės ir ekonominės politikos centru; konstitucinė norma, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas turi tapti realybe;
2.6. Didinti teisėsaugos atvirumą visuomenei, teisėsaugos pareigūnų atsakomybę, priešintis korupciniam valstybės užvaldymui;
2.7. Stiprinti išskirtinį piliečių ryšį su savo valstybe, siekti aktyvesnio piliečių dalyvavimo valstybės valdyme, plėtoti tiesioginės demokratijos formas, tobulinti savivaldą ir valstybės valdymą;
2.8. Rengti bei įgyvendinti ekonominės ir socialinės plėtros programas, kurios ne tik skatintų ekonominį augimą bei stiprintų Lietuvos ūkio konkurencingumą, bet ir didintų piliečių gyvenimo kokybę, mažintų jų socialinę ir geografinę atskirtį;
2.9. Propaguoti sveiką gyvenseną, įgyvendinti tautos fizinį aktyvumą skatinančias programas, stiprinti prevencinę kryptį sveikatos apsaugoje, diegti naujausius mokslo pasiekimus sveikatos sistemoje;
2.10. Ginti nepriklausomos demokratinės valstybės konstitucinius pamatus tarptautinėje politikoje;
2.11. Atstovauti Asociacijos interesus ir piliečių viešąjį interesą Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, savivaldybėse, kitose institucijose bei įstaigose, visų instancijų teismuose, taip pat tarptautinėse organizacijose, santykiuose su užsienio subjektais.
2.12. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:
2.13. Rengia susitikimus ir diskusijas su visuomene, politikais bei pareigūnais, viešųjų institucijų atstovais;
2.14. Teikia siūlymus ir komentarus Lietuvos institucijoms dėl įgyvendinamų viešųjų uždavinių bei pasirinktų priemonių efektyvumo;
2.15. Analizuoja, renka, apibendrina, rengia ir teikia informaciją, susijusią su Asociacijos veiklos tikslais, pasitelkia ekspertus;
2.16. Daro viešus pareiškimus aktualiais viešosios politikos klausimais;
2.17. Bendradarbiauja su valstybės institucijomis, asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, judėjimais, politinėmis partijomis, kitais Lietuvos ir užsienio šalių juridiniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis;
2.18. Dalyvauja arba vykdo rengiant ir atliekant viešosios nuomonės apklausas;
2.19. Organizuoja įvairius renginius ir akcijas, susijusias su Asociacijos tikslais, diskusijas, seminarus, konferencijas, įvairius mokymus ir forumus, skatina ir įgyvendina įvairias pilietinės raiškos iniciatyvas;
2.20. Rūpinasi įvairių Asociacijos veiklai reikalingų informacinių priemonių gamyba, leidyba, platinimu, dalyvavimu radijo, TV laidose ar jų kūrimu, ir įvairia kitokia viešosios informacijos sklaida;
2.21. Pagal poreikį organizuoja periodinių ir vienkartinių informacinių leidinių, mokymo bei metodinių priemonių ar kitą leidybą, organizuoja informacijos teikimą internete ir kitose informacijos priemonėse;
2.22. Steigia juridinius asmenis, sudaro sutartis ir pagal jas prisiima įsipareigojimus, steigia skyrius, kurie gali turėti juridinio asmens teises.

 

3. ASOCIACIJOS NARIAI

3. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Asociacijos tikslams, pripažįstantys šiuos Įstatus, dalyvaujantys jos veikloje ir mokantys nustatytą nario mokestį. Asociacijos narių susirinkimas arba jos Valdyba, kai tokia sudaroma, priima sprendimą dėl asmens tapimo ar netapimo nariu.
3.1. Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti Asociacijos nariu, privalo Valdybai pateikti nustatytos formos užpildytą ir pasirašytą prašymą – Asociacijos nario anketą, dviejų Asociacijos narių rekomendacijas.
3.2. Juridinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, privalo Valdybai pateikti įstatus, registracijos pažymėjimą ir dokumentus, pagrindžiančius kompetentingo juridinio asmens valdymo organo sprendimą tapti Asociacijos nariu.
3.3. Asociacijos nariai rėmėjai:
3.4. Asociacijos visuotinis susirinkimas gali patvirtinti Asociacijos narius rėmėjus, kurie turi teisę dalyvauti visuose Asociacijos renginiuose, tačiau jos veikloje turi tik patariamąjį balsą;
3.5. Asmenys, norėdami tapti Asociacijos nariais rėmėjais, užpildo Asociacijos visuotinio susirinkimo patvirtintą anketos formą, Asociacijos Valdyba priima sprendimą dėl asmens tapimo ar netapimo nariu rėmėju;
3.6. Nariai rėmėjai yra atleidžiami nuo Asociacijos renkamų mokesčių;
3.7. Asociacijos narių rėmėjų veikla Asociacijoje baigiasi yra nutraukiama ar sustabdoma, taikant tokią pat tvarką, kaip ir Asociacijos nariams.
3.8. Asociacijos narių teisės:
3.9. Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
3.10. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.11. Rinkti ir būti išrinktam į Asociacijos valdymo organus;
3.12. Aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, siekiant Asociacijos tikslų įgyvendinimo;
3.13. Išstoti iš Asociacijos, tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ar turtas negrąžinami;
3.14. Turėti kitas įstatymuose, Asociacijos priimtuose dokumentuose nustatytas neturtines teises.
3.15. Asociacijos narių pareigos:
3.16. Laikytis Asociacijos įstatų ir valdymo organų priimtų sprendimų;
3.17. Mokėti nario mokestį ir stojamąjį įnašą Valdybos nustatytais terminais ir tvarka;
3.18. Dalyvauti Asociacijos veikloje, realizuojant jos tikslus.
3.19. Narystė Asociacijoje baigiasi, kai narys:
3.20. Pašalinamas iš Asociacijos;
3.21. Išstoja iš Asociacijos;
3.22. Nariui mirus ar likvidavus, reorganizavus juridinį asmenį, taip pat likvidavus Asociaciją.
3.23. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos jos susirinkimo sprendimu, jeigu:
3.24. Grubiai pažeidžia Asociacijos įstatus;
3.25. Sistemingai nesilaiko Asociacijos įstatų, vidaus veiklos dokumentų;
3.26. Be pateisinamos priežasties nesumoka nustatyto stojamojo įnašo ar nario mokesčio ilgiau kaip 60 dienų nuo įnašo ar nario mokesčio mokėjimo termino pabaigos;
3.27. Sistemingai vykdo Asociacijos tikslams prieštaraujančią veiklą;
3.28. Iš Asociacijos pašalintiems nariams jų sumokėti stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
3.29. Narių išstojimas:
3.30. Narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikęs prašymą raštu;
3.31. Asmuo netenka Asociacijos nario teisių nuo prašymo išstoti iš Asociacijos pateikimo dienos. Jei Asociacijos narys turi atsiskaityti už savo veiklą, asmuo netenka Asociacijos nario teisių nuo atsiskaitymo dienos.
3.32. Narystės Asociacijoje sustabdymas:
3.33. narystė Asociacijoje sustabdoma (t.y. nario teisės laikinai apribotos) Asociacijos susirinkimo sprendimu ne ilgiau nei vieneriems metams dėl šiuose Įstatuose numatytų nario įsipareigojimų nevykdymo, su šiais įstatais nesuderinamos veiklos arba nario prašymu.

4. ASOCIACIJOS ORGANAI

4. Asociacijos organai yra:
4.1. Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias Asociacijos organas;
4.2. Pirmininkas – vienasmenis Asociacijos valdymo organas;
4.3. Valdyba – kolegialus Asociacijos valdymo organas.
4.4. Asociacijos organai privalo veikti tik Asociacijos ir jo narių naudai, siekiamiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti. Asociacijos organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Asociacijos Įstatus.

 

5. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

5. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas, kuris:
5.1. priima, keičia ar papildo Asociacijos įstatus;
5.2. nustato ir tvirtina Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką, tvirtina nario mokesčio mokėjimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašą;
5.3. tvirtina Asociacijos metinę (prireikus ir tarpinę) finansinę atskaitomybę;
5.4. priima sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo (reorganizavimo) ar pabaigos likvidavimo;
5.5. renka revizijos komisiją, išklauso valdymo organų veiklos ataskaitas;
5.6. renka ir atšaukia Asociacijos pirmininką;
5.7. renka Asociacijos Valdybą, nustato jos narių skaičių;
5.8. paveda revizijos komisijai atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;
5.9. tvirtina revizijos komisijos ataskaitą;
5.10. nustato, kokia papildoma informacija turi būti pateikta Asociacijos metinėje veiklos ataskaitoje;
5.11. priima nutarimus Asociacijos veiklos klausimais;
5.12. tvirtina Asociacijos veiklos programą, pajamų ir išlaidų sąmatas;
5.13. priima kitus sprendimus, jeigu pagal šiuos Įstatus tai nepriskirtina kitų Asociacijos valdymo organų kompetencijai ir pagal esmę tai nėra kito valdymo organo kompetencija;
5.14. priima Asociacijos narius, tvirtina Asociacijos narius rėmėjus;
5.15. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir tapimo kitų juridinių asmenų nariu;
5.16. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Pirmininkas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
5.17. Asociacijos nariai apie numatomą Visuotinį susirinkimą informuojami elektroniniu būdu;
5.18. Visuotiniame susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys Visuotiniame susirinkime turi vieną balsą;
5.19. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Visuotinio susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimą dėl Įstatų keitimo ir Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė balsavime dalyvaujančių narių. Didesne kaip pusė balsavime dalyvaujančių narių balsų dauguma priimami sprendimai ir dėl Valdybos narių išrinkimo ar atšaukimo, kai tokia sudaroma;
5.20. Jeigu Visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, visuotinis susirinkimas laikomas neįvykusiu. Ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo neįvykusio susirinkimo dienos šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris, nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių Asociacijos narių, turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais;
5.21. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją;
5.22. Neeilinį visuotinį narių Visuotinį susirinkimą gali šaukti pirmininkas, Valdyba arba ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių, raštiškai pareiškę tokį savo pageidavimą;
5.23. Visuotinio susirinkimo sprendimai Asociacijos valdymo organams yra privalomi;
5.24. Visuotinis susirinkimas protokoluojamas. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kurie Asociacijos pirmininko teikimu išrenkami visuotinio susirinkimo metu paprasta balsų dauguma.

 

6. PIRMININKAS

6. Pirmininkas – vienasmenis Asociacijos valdymo organas, kurį renka Visuotinis susirinkimas dviejų metų laikotarpiui. Asociacijos pirmininkas ir Valdybos pirmininkas gali būti tas pats asmuo. Jei kandidatų yra daugiau kaip du ir pirmame balsavimo ture nė vienas iš jų nesurenka daugiau kaip pusės Visuotinio susirinkimo dalyvių balsų, skelbiamas antras balsavimas, kuriame pirmininkas renkamas iš dviejų kandidatų, pirmame ture surinkusių daugiausiai balsų.
6.1. Pirmininkas gali turėti du pavaduotojus, kuriuos pirmininko teikimu renka Visuotinis susirinkimas.
6.2. Pirmininkas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, kitų valdymo organų sprendimais.
6.3. Pirmininkas:
6.4. veikia Asociacijos vardu ir turi teisę sudaryti sandorius;
6.5. teikia Visuotiniam susirinkimui siūlymus dėl Valdybos sudarymo, dėl Valdybos narių skaičiaus bei renkamų narių kandidatūras;
6.6. keičia asocijacijos buveinės adresą;
6.7. teikia Visuotiniams susirinkimui atsakingojo sekretoriaus, pirmininko pavaduotojų kandidatūras arba atšaukia juos iš pareigų;
6.8. praneša Asociacijos valdymo organams ir nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;
6.9. rengia Asociacijos metinį veiklos planą bei metinių Asociacijos veiklos ataskaitų projektus;
6.10. atidaro ir uždaro Asociacijos bankines (atsiskaitomąsias) sąskaitas;
6.11. Visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka disponuoja Asociacijos turtu ir lėšomis, pateikia metinę finansinę ataskaitą;
6.12. pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui;
6.13. priima į darbą ir atleidžia iš jo Asociacijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, vadovauja jų veiklai;
6.14. pasirašo Asociacijos vardu sudaromas sutartis ir Asociacijos siunčiamus raštus;
6.15. Pirmininkas turi teisę įgalioti bet kurį Valdybos narį arba vieną iš pirmininko pavaduotojų atstovauti Asociaciją valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, taip pat užsienio šalių ir tarptautinėse organizacijose;
6.16. Tais atvejais, kai Pirmininkas laikinai negali eiti pareigų, jo funkcijas vykdo vienas iš jo įgaliotų pavaduotojų. Pirmininkui dėl kokių nors priežasčių negalint įgalioti pavaduotojo vykdyti pirmininko pareigas, Visuotinis susirinkimas arba Valdyba, paskiria vieną iš pavaduotojų laikinai eiti pirmininko pareigas, tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius sušaukia neeilinį Visuotinį susirinkimą naujam Asociacijos pirmininkui išrinkti;
6.17. Už savo darbą Pirmininkas atsiskaito visuotiniam susirinkimui.
6.18. Pirmininko pavaduotojai:
6.19. koordinuoja atskirų Asociacijos veiklos sričių veiklą, pagal kompetenciją drauge su Pirmininku rengia Asociacijos veiklos planų bei Asociacijos veiklos ataskaitų projektus;
6.20. Pirmininko pavedimu vadovauja Asociacijos darbo grupių veiklai, atstovauja Asociaciją valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio šalių ir tarptautinėse organizacijose;
6.21. dalyvauja Valdybos posėdžiuose;
6.22. Pirmininko pavedimu vykdo kitas funkcijas.

 

7. VALDYBA

7. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, ją sudaro 7 nariai.
7.1. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Įstatais, visuotinio susirinkimo nutarimais.
7.2. Valdyba renkama dvejų metų laikotarpiui. Pirmininko pavaduotojai gali būti siūlomi ir renkami tik iš jau išrinktų Valdybos narių.
7.3. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai arba juridinių asmenų atstovai.
7.4. Visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos nariai gali atsistatydinti įspėję Pirmininką apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
7.5. Naujas Valdybos narys renkamas tik tam laikui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam ar pašalintam Valdybos nariui.
7.6. Valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Kiekvienas Valdybos narys turi po vieną balsą. Valdybos sprendimai priimami paprasta Valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Pirmininko balsas. Jei pirmininkas nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.
7.7. Valdyba:
7.8. savo veikla įgyvendina Asociacijos tikslus ir uždavinius;
7.9. rengia susitikimus ir konferencijas aktualiais visuomenei klausimais bei kitus renginius, kuriais siekiama Asociacijos tikslų;
7.10. organizuoja tyrimus, rengia komentarus, teikia siūlymus valstybės valdžios bei užsienio ir tarptautinėms institucijoms;
7.11. įgyvendina Asociacijos veiklos planus;
7.12. Pirmininko teikimu nustato samdomų darbuotojų darbo užmokestį;
7.13. tvirtina Asociacijos nario ir nario rėmėjo anketos formą ir nustato jos turinį;
7.14. svarsto Asociacijos narių pateiktų darbų tinkamumą leidybai; priima sprendimus dėl viešosios informacijos pateikimo Asociacijos vardu;
7.15. tvirtina Asociacijos simboliką/logotipą ir nustato jo naudojimo sąlygas;
7.16. pateikia visuotiniam susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;
7.17. svarsto Asociacijos narių pateiktus klausimus ir teikia atsakymus;
7.18. steigia Asociacijos skyrius, tvirtina jų veiklos dokumentus;
7.19. siūlo visuotiniam susirinkimui sprendimus dėl Asociacijos paramos kandidatuojantiems Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą;
7.20. priima nutarimus, viešas rezoliucijas ir pareiškimus, sudaro ekspertų ir kitas darbo grupes;
7.21. tvirtina Valdybos darbo reglamentą;
7.22. priima sprendimus dėl lėšų skolinimosi Asociacijos veiklos tikslams įgyvendinti, o taip pat dėl kitų sandorių, kai jie atitinka Visuotinio susirinkimo nustatytą tvarką ir neviršija Visuotinio susirinkimo patvirtintų limitų;
7.23. Valdybos posėdžius šaukia Asociacijos pirmininkas. Iniciatyvos teisę šaukti valdybos posėdžius turi ir trečdalis Valdybos narių. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių (arba jų įgaliotų narių), o priimti sprendimai teisėti, jeigu už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių narių, jei šie Įstatai nenustato kitaip;
7.24. Valdyba į posėdžius renkasi ne rečiau, kaip kartą per du mėnesius. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Valdybos posėdžiuose galima dalyvauti nuotoliniu būdu, naudojant elektroninio ryšio priemones;
7.25. Valdybos nutarimai skelbiami Valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

 

8. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

8. Asociacijos buhalterinė apskaita ir atskaitomybė vedama ir tvirtinama, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančios tvarkos.
8.1. Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
8.2. Asociacijos veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja revizijos komisija, sudaroma visuotinio narių susirinkimo sprendimu iš 3 Asociacijos narių. Revizijos komisijos pirmininką revizijos komisija išrenka pati iš savo tarpo.
8.3. Revizijos komisija:
8.4. tikrina Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir, prireikus, ketvirčio, pusmečio ir kitą finansinę buhalterinę veiklą;
8.5. artimiausiame Visuotinio susirinkimo arba Valdybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
8.6. Visuotiniame susirinkime pateikia Asociacijos metinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;
8.7. turi teisę iš Valdybos, atsakingojo sekretoriaus, skyrių (jei tokie įsteigti) pirmininkų pareikalauti pateikti visus reikiamus finansinius buhalterinius dokumentus;
8.8. Už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą revizijos komisija atsako įstatymų nustatyta tvarka;
8.9. Esant reikalui, visuotinio narių susirinkimo sprendimu samdomas išorės auditorius.

9. ASOCIACIJOS FINANSINĖ VEIKLA

9. Asociacijos lėšas sudaro:
9.1. nario mokestis;
9.2. Asociacijos narių stojamieji įnašai ir kiti nustatyti narių mokėjimai;
9.3. savanoriški narių ir rėmėjų įnašai;
9.4. pajamos iš vykdomos veiklos;
9.5. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos;
9.6. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
9.7. valstybės lėšos, skirtos valstybės remiamoms programoms įgyvendinti;
9.8. skolintos iš Lietuvos kredito įstaigų kapitalo lėšos, prieš tai gavus Asociacijos Valdybos pritarimą;
9.9. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos labdaringos lėšos bei turtas;
9.10. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos lėšos;
9.11. kitos teisėtai įgytos lėšos.
9.12. Nario mokestį ir kitus narių mokėjimus, jų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas arba Valdyba.
9.13. Asociacija turi teisę neatlygintinai gauti lėšų iš Asociacijos rėmėjų, juridinių ir fizinių asmenų bei kitų organizacijų paramos būdu; turi teisę pirkti ar kitaip įsigyti turtą Asociacijos veiklos tikslams.
9.14. Asociacija lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas, išskyrus privalomus narių mokėjimus, naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems (jei perduodamas šias lėšas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Asociacija tokias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje ir sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba lėšas perdavęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti lėšų, jei jas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta Asociacijos įstatuose.
9.15. Asociacijos lėšos naudojamos jos veiklai finansuoti, atitinkamoms programoms ir projektams įgyvendinti, darbuotojų darbo užmokesčiui.

 

10. SKYRIŲ STEIGIMAS IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

10. Asociacija turi teisę steigti skyrius. Asociacijos įsteigti skyriai nėra juridiniai asmenys.
10.1. Sprendimą dėl skyriaus steigimo, ir (arba) veiklos nutraukimo priima Valdyba. Asociacijos skyriai veikia pagal Valdybos patvirtintus nuostatus.
10.2. Skyrių veiklą organizuoja ir vykdo Valdybos nustatyta tvarka paskirti skyrių pirmininkai. Sprendimą dėl skyriaus pirmininkų skyrimo ir atšaukimo priima Valdyba.
10.3. Asociacijos skyrių skaičius neribojamas.
10.4. Kiti Asociacijos skyrių steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11. PRANEŠIMŲ IR SPRENDIMŲ PASKELBIMO TVARKA

11. Asociacijos pranešimai ir skelbimai remiantis norminiais teisės aktais bei visuotinio susirinkimo, Pirmininko, Valdybos ar atsakingojo sekretoriaus sprendimu turi būti skelbiami viešai nacionaliniame laikraštyje arba kitose masinės informacijos priemonėse ir Asociacijos interneto svetainėje.
11.1. Asociacijos vieši skelbimai ir pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir atvejais.
11.2. Už skelbiamos informacijos turinį ir paskelbimo terminus atsako atsakingasis sekretorius, o jam nesant – pirmininko paskirtas asmuo.
11.3. Tais atvejais, kai teisės norminiai teisės aktai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka atsakingasis sekretorius, jam nesant – pirmininko įgaliotas pirmininko pavaduotojas arba Valdybos narys.
11.4. Visuotinio susirinkimo, Valdybos ir Pirmininko sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jų priėmimo dienos. Už tai, kad pranešimai būtų išsiųsti laiku, atsako Pirmininkas, jam nesant – Pirmininko paskirtas atsakingas asmuo, o Asociacijos likvidavimo atveju – likvidatorius. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami nariams jų nurodytu el. paštu. Asociacijos nariai apie pranešimus ir priimtus sprendimus taip pat gali būti informuojami elektroniniu būdu.
11.5. Apie Asociacijos likvidavimą kiekvienas jos narys ir kreditorius informuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
11.6. Asociacijos narys, jeigu keičia savo adresą, privalo pranešti Asociacijai apie šį pakeitimą. To nepadarius, laikoma, kad senuoju adresu išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas yra įteiktas tinkamai.
11.7. Asociacijos narys, pageidaujantis susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą, kuri neatsispindi Asociacijos veiklos ataskaitoje ir nebuvo pateikta nariams, kreipiasi į Pirmininką raštu su prašymu pateikti pageidaujamus dokumentus ar informaciją. Pirmininkas pateikia dokumentus ir (ar) informaciją tokia forma, kokia disponuoja. Pirmininkas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti su prašomais dokumentais arba pateikti jų kopijas.
11.8. Atsisakymas pateikti dokumentus Asociacijos nario pareikalavimu įforminamas rašytine forma. Ginčai dėl nario teisės į informaciją sprendžiami derybų keliu, o neišsprendus taikiai, juos sprendžia teismas.
11.9. Pirmininkas gali iš asmens pareikalauti susimokėti už Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą. Reikalaujama sumokėti suma negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.

 

12. ĮSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS

12. Įstatų pakeitimo ar papildymo iniciatyvos teisė priklauso Asociacijos Pirmininkui, Valdybai ir nemažiau kaip 1/5 Asociacijos narių.
12.1. Asociacijos Įstatai gali būti keičiami ar papildomi visuotinio susirinkimo sprendimu 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma. Balsavimo tvarką nustato Visuotinio susirinkimo patvirtintas Visuotinio susirinkimo darbo reglamentas.
12.2. Pakeistus Įstatus pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
12.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja, kai jie įregistruojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.4. Siūlymai dėl Asociacijos įstatų pakeitimų turi būti teikiami ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki Visuotinio susirinkimo dienos.
12.5. Asociacijos pirmininkas turi pranešti Asociacijos nariams apie siūlomą Įstatų papildymą ar pakeitimą ne vėliau kaip prieš vieną savaitę iki Visuotinio susirinkimo, kuriame jie bus svarstomi, dienos, pateikdamas naujų Įstatų redakcijos projektą elektroniniu būdu.

 

13. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

13. Asociacija likviduojama:
13.1. visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu Visuotiniame susirinkime ne mažesne kaip 2/3 visų narių balsų dauguma, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
13.2. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais;
13.3. Asociacija reorganizuojama Visuotinio susirinkimo sprendimu 2/3 visų narių balsų dauguma, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
13.4. Nutraukus Asociacijos veiklą, Asociacijos turtas ir lėšos naudojami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

 

Įstatai įregistruoti 2019-04-16 d. juridinių asmenų registre, suteiktas kodas 305131348